IHK-Directeur Dr. Heino Klingen en staatssecretaris Milieuzaken, Roland Krämer overhandigde 18. Oktober 2017 het EMAS certificaat aan de Viasit directie Werner en Thomas Schmeer. Viasit nam het EMAS certificaat in ontvangst en is tevens toegetreden tot het Saarlandse milieu-pact.

2017.10.24 | 11:53:00

Viasit is nu EMAS gecertificeerd

Onder het motto 'verantwoordelijkheid nemen' is Viasit gestart met een reeks interne initiatieven voor gezondheid, milieu en sociale kwesties. Daartoe behoren onder andere de ondertekening van het Duitse Handvest van diversiteit in het bedrijfsleven, evenals een mileubeheersysteem volgens ISO 14001. Nu heeft met de vrijwillige EMAS-certificering van het milieubeheersysteem de volgende stap plaatsgevonden.

Voorbeeld zijn

EMAS is duidelijk strenger dan de bekende norm ISO 14001, de EMAS-norm omvat namelijk ook duidelijk omschreven milieudoelstellingen, ten aanzien waarvan onze onderneming zich heeft verplicht deze te zullen bereiken, om bijvoorbeeld het verbruik van energie, verpakkingsmateriaal en bepaalde hulpbronnen te reduceren.

Deze doelstellingen zijn gedetailleerd beschreven in onze milieuverklaring en openbaar toegankelijk. Door een erkende deskundige wordt met regelmatige audits gecontroleerd of deze zijn bereikt. Bij Viasit hebben deze milieudoelstellingen vooral betrekking op het verbruik van verpakkingsmateriaal, materiaalverbruik bij de productie evenals het aandeel aan hernieuwbare energie.

Viasit heeft een smetteloze reputatie

In vergelijking met andere ondernemingen in de branche zijn bij Viasit de uitwerkingen van de ondernemingsactiviteit op het milieu eerder gering. Hoewel het bedrijfsterrein op het voormalige terrein van staalindustrie zich in de onmiddellijke omgeving van de binnenstad van Neunkirchen en binnen het natuurbeschermingsgebied 'Landschaft der Industriekultur' (LIK) bevindt, waren en zijn er geen bezwaren of klachten wegens geluids- of andere milieuoverlast. Het verbruik van water, warmte-energie en stroom bij de 130 medewerkers tellende onderneming is niet hoger dan bij een woonwijk met net zoveel bewoners.

De reden daarvoor is – naast het feit dat milieubescherming bij Viasit altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld – ook het feit dat Viasit relatief laag eigen aandeel in de productie heeft. Het genereren van toegevoegde waarde vindt voor een groot deel plaats bij toeleveranciers, die zich net als Viasit regelmatig onderwerpen aan strenge milieucontroles.

Veruit het grootste deel van de componenten en grondstoffen die Viasit bij de productie gebruikt zijn afkomstig van Europese toeleveranciers, hetgeen de controle van de uitwerkingen op het milieu vergemakkelijkt en natuurlijk korte trajecten met zich meebrengt. Desalniettemin zijn er ook bij  Viasit nog verbeteringen mogelijk, die zijn vastgelegd in onze milieuverklaring.

Wat is EMAS precies?

EMAS staat voor 'Eco-Management and Audit Scheme' en houdt in: 'De vrijwillige deelneming van organisaties aan een gemeenschappelijk milieubeheer- en milieuauditsysteem'. EMAS staat in de EU onder controle van de desbetreffende lidstaten.

EMAS is een door de Europese Gemeenschap in 1993 ontwikkeld instrument voor ondernemingen die hun milieuprestaties willen verbeteren. De opbouw van een milieubeheersysteem en de trajecten zijn ook bij EMAS in overeenstemming met de ISO 14001. EMAS gaat echter verder dan een zuiver beheersysteem.

EMAS is prestatiegericht: De onderneming verplicht zich haar milieuprestatie voortdurend te verbeteren en wel verdergaand dan de milieurechtelijke eisen. De medewerk(st)ers worden daar ook bij betrokken en bewust gemaakt van milieukwesties in het dagelijks werk. Het milieubeheer moet door iedereen in de praktijk worden gebracht en niet in de vorm van een ongelezen handboek stof vangen op de boekenplank.

Door EMAS wordt een onderneming verplicht regelmatig een milieuverklaring op te stellen. Daarin worden alle voor het milieu relevante activiteiten, hulpbronnen- en energieverbruik, emissies, voorkomende afvalstoffen enz. gepubliceerd.

Met regelmatige milieucontroles door een onafhankelijke, erkende milieudeskundige wordt een waarheidsgetrouwe opgave van cijfers gewaarborgd. Deze controles vinden jaarlijks plaats door middel van een toezichtsaudit en om de drie jaar vindt hercertificering plaats. De milieuverklaring wordt jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.

Bij Viasit vindt de volgende EMAS-hercertificeringin 2020 plaats.

EMAS-verklaring

 

Meer nieuws

Sprache